Aktuelna javna nabavka


Datum početka javne nabavke: 17.02.2015 - Datum isteka javne nabavke: 20.03.2015

ROBA ZA RESTORAN, 2/15

Јавно предузеће „Зоолошки врт“

Браће Дирак бб

35000 Јагодина

Број: 681/15

Датум: 16.02.2015.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

1.     Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

 ЈП „Зоолошки врт“, Браће Дирак бб, Јагодина, www.zoovrtjagodina.rs

2.     Врста наручиоца: јавно предузеће

3.     Врста поступка јавне набавке: отворени поступак по партијама

4.     Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Набавка робе за ресторан (15613300, 15500000,  15300000, 15300000, 15250000, 15980000, 15911100, 15860000, 15131000, 15112130, 15113000, 15111000, 15113000, 15131200, 15119600, 15200000, 15830000, 15840000, 15850000, 15870000, 15890000, 15555000, 15113000, 15115000)

5.     Број партија: 14

6.     Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

7.     Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

-         Конкурсна  документација се може преузети и на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs, или на Интернет страници Наручиоца www.zoovrtjagodina.rs

8.     Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци  о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:
-Министарство финансија и привреде Р Србије, Саве Мишковића 3-5 Београд
www.poreskauprava.gov.rs

-Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27 а Београд www.sepa.gov.rs

-Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merz.gov.rs

-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26 Београд, www.mirzs.gov.rs

9.     Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до 19.03.2015.године  до 10,00 часова

на адресу: ЈП «Зоолошки врт», Јагодина, 

улица Браће Дирак бб, 35000 Јагодина.

10.                       Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање  понуда  биће одржано  19.03.2015. године у 10,30  часова, 

на  адреси:  ЈП «Зоолошки врт», Јагодина, 

улица Браће Дирак бб, 35000 Јагодина

11.                       Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Пре почетка поступка  јавног отварања понуда,  представници понуђача  који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

12.                       Рок за доношење одлуке:Рок за доношење Одлуке о додели уговора не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.

13.                       Лице за контакт:Владан Обрадовић

Preuzmite dokument javne nabavke
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728