Aktuelna javna nabavka


Datum početka javne nabavke: 06.03.2015 - Datum isteka javne nabavke: 16.03.2015

KANCELARIJSKI MATERIJAL 8/15

1.1.         ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

1.     Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

 ЈП „Зоолошки врт“, Браће Дирак бб, Јагодина, www.zoovrtjagodina.rs

2.     Врста наручиоца: јавно предузеће

3.     Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника: канцеларијски материјал 30192000-канцеларијски материјал.

4.     Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

5.     Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна  документација се може преузети бесплатно и електронски на:

1. Интернет страници Наручиоца www.zoovrtjagodina.rs,

2. Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs

6.     Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци  о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:
-Министарство финансија и привреде Р Србије, Саве Мишковића 3-5 Београд
www.poreskauprava.gov.rs

-Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27 а Београд www.sepa.gov.rs

-Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merz.gov.rs

-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26 Београд, www.mirzs.gov.rs

7.     Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до 16.03.2015.године  до 10,00 часова

на адресу: ЈП «Зоолошки врт», Јагодина, 

улица Браће Дирак бб, 35000 Јагодина.

8.     Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање  понуда  биће одржано  16.03.2015. године у 10,30 часова, 

на  адреси:  ЈП «Зоолошки врт», Јагодина, 

улица Браће Дирак бб, 35000 Јагодина

9.     Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Пре почетка поступка  јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

10.                       Рок за доношење одлуке:Рок за доношење Одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.

11.                       Лице за контакт:Владан Обрадовић

Preuzmite dokument javne nabavke
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728