Aktuelna javna nabavka


Datum početka javne nabavke: 18.03.2015 - Datum isteka javne nabavke: 27.03.2015

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗООЛОШКИ ВРТ“

ЈАГОДИНА

Браће Дирак бб, Јагодина

Тел. и факс:  035/ 244-728; e-mail: zoovrtjagodina@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

  ЈАВНА  НАБАВКА ДОБАРА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

(ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК)

БР.  НАБАВКЕ : ЈН 3/15

 

 

 

 

 

 

 

 

Јагодина

март 2015. године

 

 

 

 

датум и време:

нови рок за достављање понуда:

27.03.2015. године до 10,00 часова

нови рок јавно отварање понуда:

27.03.2015. године у 10,30 часова

 

 

 

 

(Позив за подношење понуда

за јавну набавку велике вредности број 3/15 објављен је 18.02.2015. године

на Порталу јавних набваки, интернет страници наручиоца)

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12), Наручилац мења конкурсну документацију  број728/15 од 18.02.2015. године, како следи:

1.     у члану 3. Модела уговора после прве реченице додаје се „у цену су укључени трошкови балансирања, а нису укључени трошкови накнаде за подстицај повлашћених производа електричне енергије, трошкови услуге преноса и порези на додату вредност. Јединична цена за нижу тарифу је _______ динара без ПДВ-а, а за вишу тарифу _______ динара без ПДВ-а.

2.     у члану 6. Модела уговора прва реченица се мења и гласи: „Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна у року од 45 дана од пријема рачуна.”

3.     Мења се рок за достављање понуда са 20.03.2015. године до 10,00 часова, на 27.03.2015. године до 10,00 часова

4.     Мења се нови рок за отварање понуда, уместо 20.03.2015. године у 10,30 часова, на 27.03.2015. године у 10,30 часова

5.     У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена

6.     Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације

 

објавити:

-на Порталу јавних набавки

- на интернет страници Наричиоца

Preuzmite dokument javne nabavke
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728