Aktuelna javna nabavka


Datum početka javne nabavke: 27.05.2015 - Datum isteka javne nabavke: 04.06.2015

USLUGE ODRŽAVANJA

1.1.         ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

1.     Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

 ЈП „Зоолошки врт“, Браће Дирак бб, Јагодина, www.zoovrtjagodina.rs

2.     Врста наручиоца: јавно предузеће

3.     Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

4.     Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

ПАРТИЈА 1-услуге електричара -50711000 услуге поправке и одржавања електричних исталација у зградама,

ПАРТИЈА 2-услуга пуњења штампача- 50312000 одржавање и поправка рачунарске опреме,

ПАРТИЈА 3-услуга сервисирања расхладних уређаја-50730000-услуге поправке и одржавања расхладних уређаја,

ПАРТИЈА 4-услуга одржавања гасних инсталација – 50720000 – услуге поправке и одржавања централног грејања,

ПАРТИЈА 5-услуга сервисирања видео надзора и телефонске централе, 50340000-услуге поправке и одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме,

5.     Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

6.     Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

-         Конкурсна  документација се може преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rsили са Интернет странице Наручиоца www.zoovrtjagodina.rs

7.     Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци  о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:
-Министарство финансија и привреде Републике Србије, Саве Мишковића 3-5 Београд
www.poreskauprava.gov.rs

-Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27 а Београд www.sepa.gov.rs

-Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merz.gov.rs

-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26 Београд, www.mirzs.gov.rs

8.     Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до 04.06.2015.године  до 10,00 часова

на адресу: ЈП «Зоолошки врт», Јагодина, 

улица Браће Дирак бб, 35000 Јагодина.

9.     Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање  понуда  биће одржано  04.06.2015. године у 11,30 часова, 

на  адреси:  ЈП «Зоолошки врт», Јагодина, 

улица Браће Дирак бб, 35000 Јагодина

10.                        Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Пре почетка поступка  јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

11.                        Рок за доношење одлуке:Рок за доношење Одлуке о додели уговора не може бити дужи од 8 дана од дана отварања понуда.

12.                        Лице за контакт:Владан Обрадовић

Preuzmite dokument javne nabavke
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728