Aktuelna javna nabavka


Datum početka javne nabavke: 26.06.2015 - Datum isteka javne nabavke: 06.07.2015

USLUGE OSIGURANJA 12/15

1.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.1.         Назив, адреса и интернет страница наручиоца

           назив наручиоца:               Јавно предузеће „Зоолошки врт“ Јагодина

          адреса:                                   ул. Браће Дирак бб

          интернет страница               www.zoovrtjagodina.rs

          наричиоца:                     

Остали подаци о наручиоцу:

          ПИБ:                                               104495363

          матични број:                       20177098

          жиро-рачуни:                       250-4030000015020-74 код „ЕФГ“ банка;

                                                          160-261100-51 банка „ИНТЕЗА“;

                                                          840-706743-28 Управа за Трезор

          шифра делатности:              9104, ботаничких и зоолошки вртова,

           телефони:  - централа         035/244-728

                              - факс:                  035/244-728

                                - e-mail:          zoovrtjagodina@gmail.com

 

 

1.2.          Врста поступка јавне набавке

                      Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности (процењена вредност набавке је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а), у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

1.3.         Предмет јавне набавке

                       Предмет јавне набавке број 12/15 су услуге –УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА.

 

1.4.         Циљ поступка

                      Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем коме наручилац одлуком додели уговор.

 

 

Preuzmite dokument javne nabavke
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728