Aktuelna javna nabavka


Datum početka javne nabavke: 11.04.2017 - Datum isteka javne nabavke: 19.04.2017

Набавка електричне енергије 2/17

Јавно предузеће „Зоолошки врт“

Вука Бојовића бб

35000 Јагодина

Датум: 11.04.2017.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

1.     Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

 ЈП „Зоолошки врт“, Вука Бојовића бб, Јагодина, www.zoovrtjagodina.rs

2.     Врста наручиоца: јавно предузеће

3.     Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

4.     Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

09310000-набавка електричне енергије

5.     Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

6.     Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

-         Конкурсна  документација се може преузети и на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs, или на Интернет страници Наручиоца www.zoovrtjagodina.rs

7.     Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци  о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:
-Министарство финансија и привреде Р Србије, Саве Мишковића 3-5 Београд
www.poreskauprava.gov.rs

-Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27 а Београд www.sepa.gov.rs

-Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merz.gov.rs

-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26 Београд, www.mirzs.gov.rs

8.     Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до 19.04.2017.године  до 10,00 часова

на адресу: ЈП «Зоолошки врт», Јагодина, 

улица Вука Бојовића бб, 35000 Јагодина.

9.     Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање  понуда  биће одржано  19.04.2017. године у 10,30  часова, 

на  адреси:  ЈП «Зоолошки врт», Јагодина, 

улица Вука Бојовића бб, 35000 Јагодина

10.                       Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Пре почетка поступка  јавног отварања понуда,  представници понуђача  који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

11.                       Рок за доношење одлуке:Рок за доношење Одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.

12.                       Лице за контакт:Владан Обрадовић

                                                                                                   

Preuzmite dokument javne nabavke
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728