Aktuelna javna nabavka


Datum početka javne nabavke: 18.05.2017 - Datum isteka javne nabavke: 25.05.2017

Трошкови текућег одржавања 4/17

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗООЛОШКИ ВРТ“

ЈАГОДИНА

 Вука Бојовића бб, Јагодина

Тел. и факс:  035/ 244-728; e-mail: zoovrtjagodina@gmail.com

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

  ЈАВНА  НАБАВКА ДОБАРА

ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

(ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ)

БР.  НАБАВКЕ : ЈН 4 /17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јагодина

мај 2017. године

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњења услова („Сл.гласник РС“ бр.86/2015) Одлуке о покретању поступка број 1889/17 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 1890/17, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности – трошкови текућег одржавања

 

ЈН  бр. 4/17

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

2

 

 

II

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

2

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова,Образац изјаве о испуњењу услова из чл.75

6

IV

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9

V

Образац понуде

14

VI

Модел уговора

25

VII

Образац изјаве о независној понуди

28

VIII

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

29

У К У П А Н   Б Р О Ј   С Т Р А Н А

29

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 4/17 су: добра – трошкови текућег одржавања.

2.Партије:

- партија број 1.Набавка грађевинског материјала за текуће одржавање;ознака из ОРН 44111000-грађевински материјали, 44190000-разни грађевински материјали;

- партија број 2.Набавка молерског материјала за текуће одржавање;ознака из ОРН 44800000-боје, лакови смоле;

- партија број 3.Набавка гвожђа за текуће одржавање;ознака из ОРН 44170000 плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинским материјалом;

-партија број 4.Набавка електро материјала за текуће одржавање;ознака из ОРН 31680000-електрични материјал и прибор;

3. Контакт лице

Владан Обрадовић , е - mail адреса: zoovrtjagodina@gmail.com, телефон 035/244-728.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропратни образац

(попунити и залепити на коверту/кутију)

 

датум и сат подношења:________________________________________

(попуњава Писарница код наручиоца)

 

ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

за 2017. годину

у поступку јавне набавке мале вредности

 

редни број набавке: 4/17

ПАРТИЈА БР. ___-_________________________________

НАРУЧИЛАЦ:

ЈП „ЗООЛОШКИ ВРТ“ ЈАГОДИНА

35.000 Јагодина, Вука Бојовића бб

 

ПОНУЂАЧ:

назив:______________________________________________________________
адреса:_____________________________________________________________

број телефона:______________________________________________________

број факса:_________________________________________________________

електронска адреса:_________________________________________________

име и презиме лица за контакт:_______________________________________

 

 

 

 

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

 

ПАРТИЈА 1.НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Ред

бр.

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА

ЈМ

Количина

1.       

осб плоча 15мм

ком

10

2.       

опека пуна

ком.

1000

3.       

резана грађа 5х8

м3

3

4.       

резана грађа 5х3

м3

1,5

5.       

резана грађа 10х12

м3

1,5

6.       

резана грађа 10х10

м3

1,5

7.       

Preuzmite dokument javne nabavke
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728