Aktuelna javna nabavka


Datum početka javne nabavke: 19.05.2017 - Datum isteka javne nabavke: 26.05.2017

Потрошни материјал 5/17

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗООЛОШКИ ВРТ“

ЈАГОДИНА

Вука Бојовића бб, Јагодина

Тел. и факс:  035/ 244-728; e-mail: zoovrtjagodina@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

  ЈАВНА  НАБАВКА ДОБАРА

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

(ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ)

БР.  НАБАВКЕ : ЈН 5/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јагодина

мај 2017. година

 

 

            Конкурсна документација припремљена је на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) и чл. 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредости број: 1924/17 од 17.05.2017. године и редни број јавне набавке мале вредности: 5/17, и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 1925/17 од 17.05.2017. године.

 

Садржај конкурсне документације:

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

2

 

 

II

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

3

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова,Образац изјаве о испуњењу услова из чл.75

8

IV

Упутство понуђачима како да сачине понуду

11

V

Образац понуде

16

VI

Модел уговора

26

VII

Образац изјаве о независној понуди

30

VIII

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

31

У К У П А Н   Б Р О Ј   С Т Р А Н А

31

 

 

                                                                                                              I.            ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

Предмет јавне набавке

      1.            Предмет јавне набавке бр. 5/17 су: добра – набавка потрошног материјала.

 

      2.            Партије:

ПАРТИЈА 1-потрошни материјал за угоститељство -39290000 разна опрема,

ПАРТИЈА 2-потрошни-водоводни материјал - 39290000 разна опрема,

ПАРТИЈА 3- потрошни браварски материјал - 39290000 разна опрема.

 

      3.            Контакт лице

Владан Обрадовић ,

е - mail адреса: zoovrtjagodina@gmail.com,

телефон 035/244-728.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Пропратни образац

(попунити и залепити на коверту/кутију)

 

датум и сат подношења:________________________________________

(попуњава Писарница код наручиоца)

 

ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

за 2017. годину

у поступку јавне набавке мале вредности

 

редни број набавке: 5/17

ПАРТИЈА БР. ___-_________________________________

НАРУЧИЛАЦ:

ЈП „ЗООЛОШКИ ВРТ“ ЈАГОДИНА

35.000 Јагодина, Вука Бојовића бб

 

ПОНУЂАЧ:

назив:______________________________________________________________
адреса:_____________________________________________________________

број телефона:_______________________________________________________

број факса:__________________________________________________________

електронска адреса:___________________________________________________

име и презиме лица за контакт:_________________________________________

 

 

 

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

 

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 1-набавка потрошног материјала за угоститељство

 

бр.

НАЗИВ АРТИКЛА

јед. мере

количина

НАПОМЕНА

1.

алу-фолија 10м

ком.

450

 

2.

алу-фолија 30м

ком.

600

 

3.

алу-фолија 1 кг

ком

50

 

4.

стреч-фолија 10м

Galerija
Preuzmite dokument javne nabavke
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728