Aktuelna novost
18.03.2015
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗООЛОШКИ ВРТ“

ЈАГОДИНА

Браће Дирак бб, Јагодина

Тел. и факс:  035/ 244-728; e-mail: zoovrtjagodina@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

  ЈАВНА  НАБАВКА ДОБАРА

РОБА ЗА РЕСТОРАН

(ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ПО ПАРТИЈАМА)

БР.  НАБАВКЕ : ЈН 2/15

 

 

 

 

 

 

 

 

Јагодина

март 2015. године

 

 

 

 

датум и време:

нови рок за достављање понуда:

26.03.2015. године, до 10,00

нови рок за јавно отварање понуда:

26.03.2015. године у 10,30

 

 

 

 

(Позив за подношење понуда

за јавну набавку велике вредности број 2/15 објављен је 17.02.2015. године

на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца

и на Порталу службених гласила РС и базе података)

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12), Наручилац мења конкурсну документацију  број714/15 од 17.02.2015. године, како следи:

1.     У делу 3.2,  4.1 конкурсне документације у коме се као додатни услови наводи и финансијски капацитет, а где се у делу 4.4. наводе начини доказивања додатних услова, стоји да се се наведени услов доказује  достављањем биланса стања са мишљењем ревизора или извештај о бонитету за 2014. годину.

 

УСЛОВ: доказ о финанасијском капацитету-биланс стања са мишљењем ревизора или извештај о бонитету за 2013. годину.

 

 

2.     Мења се рок за достављање понуда са 19.03.2015. године до 10,00 часова, на 26.03.2015. године до 10,00 часова

3.     Мења се нови рок за отварање понуда, уместо 19.03.2015. године у 10,30 часова, на 26.03.2015. године у 10,30 часова

4.     У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена

5.     Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације

 

објавити:

-на Порталу јавних набавки

- на интернет страници Наричиоца

zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728