Aktuelna novost
18.03.2013
ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда за јавну набавку добара – ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ у отвореном поступку (редни број ЈН 1/13)
На основу члана 69, члана70 став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (‘‘Сл. Гласник РС‘‘ бр. 116/08)
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  „ЗООЛОШКИ ВРТ” ЈАГОДИНА
ул. Браће Дирак бб

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
за јавну набавку добара – ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ  у отвореном поступку
(редни број ЈН 1/13)
             

1. Предметјавне набавке су добра  - храна за животиње, за потребе Јавног предузећа ‘‘Зоолошки врт‘‘ из Јагодине. Предмет набавке је обликован  по партијама, и то:

- партија бр. 1  : набавка меса за исхрану животиња

- партија бр. 2  : набавка пољопривредних производа за исхрану животиња

- партија бр. 3  : набавка концетрата, гранула и осталих витаминских додатака за исхрану животиња

2. Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним набавкама.  Доказе о испуњености горе наведених обавезних услова понуђач је обавезан да достави уз понуду. Понуђачи могу да доставе неоверене копије доказа. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да на захтев наручиоца у року од три дана од пријема писменог позива достави оригинале или оверне копије доказа о испуњености услова. Уколико то не учини понуда  се одбија као неисправна.                    

Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и овим јавним позивом који је саставни део конкурсне документације.3. Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

а)   Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.

б)  Елементи критеријума за избор најповољније понуде:

 

1. Најнижа понуђена цена .............................................. до 40 пондера

2. Рок и начин плаћања...................................................  до 25 пондера

3. Рок испоруке................................................................. до 20 пондера

4.Посебан начин испоруке................................................до 15 пондера

Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду вредноване са једнаким бројем пондера, наручилац ће предност дати понуди која је вреднована са највећим бројем пондера по елементу критеријума ‘‘најнижа понуђена цена‘‘.

Детаљан опис елемената критеријума као и поделемената критеријума налази се у конкурсној документацији.

4. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког радног дана  од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног позива у ‘‘Сл. Гласнику РС‘‘. Конкурсна документација се може преузети на адреси: Јавно предузеће ‘‘Зоолошки врт‘ Јагодина, ул. Браће Дирак бб у просторијама Управе (канцеларија секретарице) сваког радног дана од 8,00 до14,00часова. Приликом преузимања конкурсне документације, заинтересовани понуђач је дужан да приложи овлашћење за преузимање конкурсне документације и доказ о извршеној уплати  износа од 2.000,00 динара за сваку партију за коју конкурише. Уплату од 2.000,00 динара по партији, извршити на жиро рачун наручиоца бр. 250-4030000015020-74 са назнаком ,,за конкурсну документацију  ЈН бр. __/13 - број партије.‘‘

5. Рок за подношење понуда је 30 дана  од дана  објављивања јавног позива у ‘‘Сл. гласнику РС‘ односно до 29.04.2013.године. Благовременим ће се сматрати све понуде  које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 10,00 часова. Уколико рок истиче  на дан који је нерадан,  као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Јавно предузеће ‘‘Зоолошки врт‘‘ Јагодина, ул. Браће Дирак бб, са назнаком ,,не отварати – понуда  за јавну набавку ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ, редни број ЈН 1/13‘‘. На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача са печатом.

6. Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест у 11,00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама  наручиоца (Јавно предузеће ,,Зоолошки врт‘‘ Јагодина, ул. Браће Дирак бб - канцеларија директора). Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

7. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

8. Додатне  информације о наведеној  набавци се могу добити  сваког  радног дана  на број телефона 035/244-728, у времену од  8,00 до 15,00 часова. Особа за контакт  је Љиљана Радосављевић.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања.

Понуђач је дужан да понуду сачини и достави на оригиналном обрасцу понуде и то у свему према конкурсној документацији.

Понуде се могу доставити за једну, више или све партије, али тако да  да се може оцењивати свака партија посебно. Понуђач мора   да  достави  понуду само за целе партије а не за делове партија. Неблаговремене, незатворене и непотпуне понуде неће се разматрати.

Испорука се мора вршити сукцесивно по захеву наручиоца.

За евентуална неслагања и рачунске грешке у сабирању јединичних цена, одговран је понуђач (у смислу члана 59. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђач чија је понуда прихваћена, не потпише уговор о набавци, наручилац може да изабере следећу најповољнију понуду
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728