Aktuelna novost
07.06.2013
javna nabavka male vrednosti - sanacija restorana "Tigar", konkursna dokumentacija

 

КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗАЈАВНУНАБАВКУРАДОВАМАЛЕВРЕДНОСТИ  

                         -САНАЦИЈА РЕСТОРАНА ТИГАР У ЈАГОДИНИ-

 

 

РЕДНИБРОЈЈАВНЕНАБАВКЕ: 06/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jагодина,јун2013.год

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  КОМИСИЈА

 


Наосновучл.61.Законаојавнимнабавкама/л.гласникРС",бр.124/2012/,Oдлукеопокретањујавненабавкемалевредностиброј06/13од07.06.2013.год.,припремљенаје Конкурснадокументација.зајавнунабавкурадова– Санација ресторана Тигар у Јагодиниедниброј јавненабавке 06/13.

 

 

САДРЖАЈ:

 

1.   Позивзаподношењепонуде............................................................................................................3

 

2.   Упутствопонуђачимакакодасачинепонуду...............................................................................5

 

3.  Образацпонуде

 

Подациопонуђачу/образац3/............................................................................................................13

 

 Образацпонуде/образац3.1/............................................................................................................14

 

Подациоподизвођачу/образац3.2/..............................................................................................15

 

  Подациочланугрупепонуђачабразац3.3/..........................................................................16

 

 

4.   Испуњеност услова

Изјавапонуђачакоји самосталноподносипонуду/образац4/........................................17

Изјаваподизвођачаоиспуњености услова/образац4.1/  ..................................................18

•Изјавачланагрупепонуђачаоиспуњености услова/образац4.2/  ..............................19

 

5.   Моделуговора/образац5/..............................................................................................................20

 

 

6.   Техничкаспецификација/образац6/...................................................................................................22

 

 

7.   Образац

zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728