Aktuelna novost
11.06.2013
Javni poziv za pregovaracki postupak-nabavka koncetrata, granula i ostalih vitaminskih dodataka za ishranu zivotinja-

ЈП „Зоолошки врт“

Број:  07/13

Датум: 07.06.2013.

Јагодина

 

            На основу члана 36. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), ЈП „Зоолошки врт“Јагодина, упућује:

 

                                                           ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Назив наричиоца: ЈП „Зоолошки врт“ Јагодина

Адреса наручиоца: Јагодина,ул.Браће Дирак бб.

Интернет страница наручиоца:  www.zoovrtjagodina.rs

 

2) Врста наручиоца:

Јавно предузеће

 

3) Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи као преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012)

 

4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета набавке: Остали санитетски материјал

Назив из општег речника набавке:

Ознака из општег речника набавке:

 

5) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

 

6) Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурснaдокументација доступна:

Конкурсна документација се може преузети без накдаде у електронском формату са следећих адреса:

http://portal.ujn.gov.rs/

http://www.zoovrtjagodina.rs

JП“Зоолошки врт „Јагодина

Браће Дирак бб, Јагодина

Телефон и факс: 035/244-728  e-mail: zoovrtjagodina@gmail.com

Текучи рачун: 160-261100-51 Матични број: 20177098 ПИБ: 104495363

 

 

У случају преузимања конкурсне документације са интернет презентације ЈП“Зоолошки врт“, односно са адресе http://www.zoovrtjagodina.rs заитересовани понуђач је дужан да електронском поштом о томе пошаље обавештење на zoovrtjagodina@gmail.com , како би био благовремено обавештаван о свим евентуалним изменама и допунама конкурсне документације.

Конкурсна документација се може без накнаде доставити и електронском поштом у ком случају је заинтересовани понуђач дужан да пошаље захтев за доставу документације на адресу zoovrtjagodina@gmail.com 

 

7) Начин подношења понуде и рок:

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводисвој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца, са назнаком:

JП“Зоолошки врт „Јагодина

Браће Дирак бб, Јагодина

 

„Понуда за јавну набавку добра –

Набавка концентрата, гранула и осталих витаминских додатака“

Не отварати

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.06.2013. године до 12:00 часова у архиву наручиоца.

 

8) Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се 17.06.2013. године са почетком у 12:05 часова се на адреси наручиоца.

Пре почетка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

 

9) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морајуимати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

10) Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора/обустави је до 3 дана од дана јавног отварања понуда.

11) Лице за контакт: Снежана Бошковић, zoovrtjagodina@gmail.com

zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728