Aktuelna novost
26.06.2013
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti 09/13- osiguranje imovine, lica i zivotinja (usluge)
КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗАЈАВНУНАБАВКУУСЛУГАМАЛЕВРЕДНОСТИ  

                         -ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ,ЛИЦА И ЖИВОТИЊА-

 

 

РЕДНИБРОЈЈАВНЕНАБАВКЕ: 09/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jагодина,јун2013.год

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  КОМИСИЈА

 

Наосновучл.61.Законаојавнимнабавкама/"Сл.гласникРС",бр.124/2012/,Oдлукеопокретањујавненабавкемалевредностиброј09/13од26.06.2013.год.,припремљенаје Конкурснадокументацијазајавнунабавкууслуге– ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ,ЛИЦА И ЖИВОТИЊА,редниброј јавненабавке 09/13.

 

 

САДРЖАЈ:

 

1.   Позивзаподношењепонуде............................................................................................................3

 

2.   Упутствопонуђачимакакодасачинепонуду...............................................................................5

 

3.  Образацпонуде

 

•Подациопонуђачу/образац3/............................................................................................................13

 

 • Образацпонуде/образац3.1/............................................................................................................14

 

• Подациоподизвођачу/образац3.2/..............................................................................................15

 

 • Подациочланугрупепонуђача/образац3.3/..........................................................................16

 

 

4.   Испуњеност услова

•Изјавапонуђачакоји самосталноподносипонуду/образац4/........................................17

•Изјаваподизвођачаоиспуњености услова/образац4.1/  ..................................................18

•Изјавачланагрупепонуђачаоиспуњености услова/образац4.2/  ..............................19

 

5.   Моделуговора/образац5/..............................................................................................................20

 

 

6.   Спецификација/образац6/........................................................................................................................22

 

 

7.   Образацструктуреценесаупутс<spa
zatvori x
Kako do nas?
Radno vreme u letnjem periodu od 09.00 do 21.00
Radno vreme u zimskom periodu od 09.00 do 20.00
Tel/Fax: +381 (0)35 244 728